🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

POEET REAL ESTATE

0404.814.454

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 483,578 € 601,469
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 365,616 € 510,499
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 35,700 € 63,393
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 28,869 € 31,999
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 53,393 € -4,421
Financiële opbrengsten € 3,674 € 390
Recurrente financiële opbrengsten € 3,674 € 390
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 20,965 € 18,976
Recurrente financiële kosten € 20,965 € 18,976
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 36,102 € -23,007
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 13,958
Belastingen op het resultaat € 37,003 € 4,515
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -901 € -13,564
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 28,340
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -36,501 € 14,775
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -36,501 € 14,775
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 38,863 € 1,075,364
Uit te keren winst € 1,327,500
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 789,825 € 807,125
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 789,825 € 807,125
Terreinen en gebouwen € 741,120 € 741,120
Installaties, machines en uitrusting € 29,536 € 60,079
Meubilair en rollend materieel € 2,169 € 5,926
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 17,000
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 792,910 € 2,171,104
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 262,703 € 296,321
Voorraden € 262,703 € 296,321
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 242,154 € 1,531,517
Handelsvorderingen € 13,534 € 10,529
Overige vorderingen € 228,620 € 1,520,988
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 283,929 € 342,841
Overlopende rekeningen € 4,124 € 425
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,582,735 € 2,978,229
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 946,863 € 2,275,264
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 846,500 € 1,138,400
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 17,353 € 17,353
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 154,552 € 118,952
Beschikbare reserves € 674,596 € 1,002,096
Overgedragen winst (verlies) € 38,863 € 1,075,364
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 33,963 € 33,963
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 33,963 € 33,963
SCHULDEN € 601,909 € 669,002
Schulden op meer dan één jaar € 152,611 € 166,391
Financiële schulden € 52,611 € 66,391
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 449,298 € 502,611
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 386,323 € 255,101
Leveranciers € 386,323 € 255,101
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 27,993 € 38,313
Belastingen € 2,476
Bezoldigingen en sociale lasten € 25,517 € 38,313
Overige schulden € 17,868 € 166,264
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,582,735 € 2,978,229

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot