🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

POEET REAL ESTATE

0404.814.454

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -7,035 € 551,255
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 234,033
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 34,658
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 24,927 € 26,887
Niet-recurrente bedrijfskosten € 587,948
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -31,962 € -332,271
Financiële opbrengsten € 4,549
Recurrente financiële opbrengsten € 4,549
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,620 € 87,480
Recurrente financiële kosten € 4,620 € 87,480
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -36,582 € -415,203
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -37,533 € -384,008
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -37,533 € -291,888
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -37,533 € -291,888
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -253,024 € 38,863
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -290,557 € -253,024
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 285,919
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 285,919
Terreinen en gebouwen € 285,919
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 6,359,006 € 2,792,903
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 285,919
Voorraden € 285,919
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,072,561 € 2,792,896
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 6,072,561 € 2,792,896
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 526 € 7
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,359,006 € 3,078,822
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 525,322 € 562,855
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 754,379 € 754,379
Onbeschikbare reserves € 17,353 € 17,353
Wettelijke reserve € 17,353 € 17,353
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 674,596 € 674,596
Overgedragen winst (verlies) € -290,557 € -253,024
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,833,685 € 2,515,968
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,833,685 € 2,515,968
Financiële schulden € 2,411,407
Kredietinstellingen € 2,411,407
Overige leningen
Handelsschulden € 35,631 € 6,909
Leveranciers € 35,631 € 6,909
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 5,651
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,359,006 € 3,078,822

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot