🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

PUBLICIA

0430.007.433

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 196,814 € 234,391
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 79,061 € 96,689
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,089 € 8,513
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) - € 13,730
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 118,334 € 120,193
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 1,595
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -9,670 € -6,330
Financiële opbrengsten € 662 € 2,372
Recurrente financiële opbrengsten € 662 € 2,372
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,341 € 1,693
Recurrente financiële kosten € 4,341 € 1,693
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -13,350 € -5,651
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -16,162 € -5,651
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,588 € -5,651
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,588 € -5,651
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 7,509 € 15,306
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 7,509 € 15,306
Terreinen en gebouwen € 6,273 € 13,975
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 273,363 € 286,635
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 227,874 € 246,735
Handelsvorderingen € 193,664 € 207,150
Overige vorderingen € 34,211 € 39,585
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 31,668 € 38,470
Overlopende rekeningen € 13,820 € 1,431
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 280,872 € 301,941
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 200,080 € 216,243
Inbreng € 61,900 € 61,900
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,900 € 61,900
Geplaatst kapitaal € 61,900 € 61,900
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 138,180 € 154,343
Onbeschikbare reserves € 6,190 € 6,190
Wettelijke reserve € 6,190 € 6,190
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 131,990 € 129,403
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 80,792 € 85,698
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 80,323 € 85,326
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 46,386 € 45,910
Leveranciers € 46,386 € 45,910
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 29,092 € 27,854
Belastingen € 16,869 € 16,341
Bezoldigingen en sociale lasten € 12,223 € 11,513
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 469 € 372
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 280,872 € 301,941

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot