🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Platteau hout

0430.040.293

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,557 € 1,040
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € -1,001
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 563 € 355
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,039 € 758
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,955 € 928
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,222 € 211
Recurrente financiële kosten € 1,222 € 211
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 733 € 717
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 733 € 717
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 733 € 717
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 733 € 717
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -73,002 € -73,735
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 50,178 € 1,291
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 50,178 € 1,291
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 49,242 € 44
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 936 € 1,247
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 120,598 € 93,421
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 41,245 € 41,106
Voorraden € 41,245 € 41,106
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 76,017 € 50,706
Handelsvorderingen € 64,644 € 50,706
Overige vorderingen € 11,373
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,352 € 121
Overlopende rekeningen € 984 € 1,488
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 170,776 € 94,712
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,896 € 1,163
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies € 18,592
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 56,306 € 56,306
Onbeschikbare reserves € 39,663 € 39,663
Wettelijke reserve € 1,859 € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige € 39,663 € 39,663
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 14,784 € 14,784
Overgedragen winst (verlies) € -73,002 € -73,735
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 168,880 € 93,549
Schulden op meer dan één jaar € 38,830
Financiële schulden € 38,830
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 130,013 € 93,549
Financiële schulden € 7,599 € 2,076
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 72,780 € 65,804
Leveranciers € 72,780 € 65,804
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,605 € 3,066
Belastingen € 3,493 € 1,953
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,112 € 1,113
Overige schulden € 36,859 € 22,603
Overlopende rekeningen € 37
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 170,776 € 94,712

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot