🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Platteau hout

0430.040.293

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 16,466 € 3,557
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 6,151 € 563
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 813 € 1,039
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,502 € 1,955
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,097 € 1,222
Recurrente financiële kosten € 1,097 € 1,222
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 8,405 € 733
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 8,405 € 733
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,405 € 733
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,405 € 733
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -64,597 € -73,002
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 56,846 € 50,178
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 56,846 € 50,178
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 45,146 € 49,242
Meubilair en rollend materieel € 2,762
Overige materiële vaste activa € 8,938 € 936
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 114,978 € 120,598
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 10,517 € 41,245
Voorraden € 10,517 € 41,245
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 75,226 € 76,017
Handelsvorderingen € 72,399 € 64,644
Overige vorderingen € 2,827 € 11,373
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 27,862 € 2,352
Overlopende rekeningen € 1,373 € 984
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 171,824 € 170,776
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 10,301 € 1,896
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 56,306 € 56,306
Onbeschikbare reserves € 41,522 € 41,522
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 39,663 € 39,663
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 14,784 € 14,784
Overgedragen winst (verlies) € -64,597 € -73,002
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 161,523 € 168,880
Schulden op meer dan één jaar € 32,576 € 38,830
Financiële schulden € 32,576 € 38,830
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 128,915 € 130,013
Financiële schulden € 7,599
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 83,603 € 72,780
Leveranciers € 83,603 € 72,780
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,795 € 6,605
Belastingen € 2,481 € 3,493
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,314 € 3,112
Overige schulden € 34,263 € 36,859
Overlopende rekeningen € 32 € 37
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 171,824 € 170,776

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot