🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Platteau hout

0430.040.293

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 32,265 € 16,467
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,091 € 6,151
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 278 € 813
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 21,897 € 9,502
Financiële opbrengsten € 0 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,107 € 1,097
Recurrente financiële kosten € 1,107 € 1,097
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 20,790 € 8,405
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 20,790 € 8,405
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,790 € 8,405
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,790 € 8,405
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -64,597 € -73,002
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -43,807 € -64,597
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 73,865 € 56,846
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 73,865 € 56,846
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 43,695 € 45,146
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 63,232 € 114,978
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 35,566 € 75,227
Handelsvorderingen € 32,147 € 72,399
Overige vorderingen € 3,419 € 2,827
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 10,622 € 27,862
Overlopende rekeningen € 2,693 € 1,373
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 137,096 € 171,824
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 31,091 € 10,302
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 56,307 € 56,307
Onbeschikbare reserves € 41,522 € 41,522
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 14,784 € 14,784
Overgedragen winst (verlies) € -43,807 € -64,597
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 106,005 € 161,522
Schulden op meer dan één jaar € 32,846 € 32,576
Financiële schulden € 32,846 € 32,576
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 72,741 € 128,914
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 16,027 € 83,602
Leveranciers € 16,027 € 83,602
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,587 € 4,794
Belastingen € 4,087 € 2,481
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,500 € 2,313
Overige schulden € 40,504 € 34,263
Overlopende rekeningen € 418 € 32
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 137,096 € 171,824

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot