🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pol LAURENT S.R.L.

0401.185.664

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,439,375 € 2,083,339
Omzet € 4,799,985 € 4,362,395
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 785,875 € 811,793
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 330,991 € 339,156
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 26,001 € 26,428
Niet-recurrente bedrijfskosten € 860
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,296,508 € 905,102
Financiële opbrengsten € 34,278 € 18,352
Recurrente financiële opbrengsten € 34,278 € 18,352
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 18,952 € 28,639
Recurrente financiële kosten € 18,952 € 28,639
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,311,834 € 894,815
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 10,475 € 18,632
Belastingen op het resultaat € 390,606 € 272,438
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 931,703 € 641,009
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 21,380 € 39,160
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 953,083 € 395,369
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 953,083 € 395,369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 700,000 € 400,000
Overgedragen winst (verlies) € 3,469 € 386
Uit te keren winst € 250,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,542,555 € 938,500
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,464,157 € 860,102
Terreinen en gebouwen € 834,933 € 502,959
Installaties, machines en uitrusting € 578,381 € 243,928
Meubilair en rollend materieel € 50,843 € 94,415
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 18,800
Financiële vaste activa € 78,398 € 78,398
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,500,001 € 3,162,364
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 845,435 € 897,245
Voorraden € 845,435 € 897,245
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 564,257 € 659,614
Handelsvorderingen € 520,144 € 566,306
Overige vorderingen € 44,113 € 93,308
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,074,406 € 1,590,304
Overlopende rekeningen € 15,903 € 15,202
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 5,042,556 € 4,100,864
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,001,324 € 3,295,744
Inbreng € 210,000 € 210,000
Onbeschikbaar € 210,000 € 210,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,749,880 € 3,071,260
Onbeschikbare reserves € 9,437 € 9,437
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 360,443 € 381,823
Beschikbare reserves € 3,380,000 € 2,680,000
Overgedragen winst (verlies) € 3,469 € 386
Kapitaalsubsidies € 37,975 € 14,098
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 21,607 € 32,082
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 21,607 € 32,082
SCHULDEN € 1,019,624 € 773,038
Schulden op meer dan één jaar € 120,217 € 8,760
Financiële schulden € 120,217 € 8,760
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 897,805 € 761,715
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 82,165 € 101,868
Leveranciers € 71,240 € 101,868
Vooruitbetalingen op bestellingen € 8,587 € 12,922
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 339,433 € 124,935
Belastingen € 206,499 € 6,917
Bezoldigingen en sociale lasten € 132,934 € 118,019
Overige schulden € 412,656 € 507,792
Overlopende rekeningen € 1,602 € 2,564
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 5,042,556 € 4,100,864

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot