🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pol LAURENT S.R.L.

0401.185.664

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,100,058 € 2,439,375
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 882,220 € 785,875
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 371,169 € 330,991
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 24,128 € 26,001
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,822,541 € 1,296,508
Financiële opbrengsten € 27,655 € 34,278
Recurrente financiële opbrengsten € 27,655 € 34,278
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 22,512 € 18,952
Recurrente financiële kosten € 22,512 € 18,952
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,827,684 € 1,311,834
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,433,375 € 931,703
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,454,756 € 953,083
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,454,756 € 953,083
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 3,469 € 386
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 8,225 € 3,469
Uit te keren winst € 250,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,524,653 € 1,542,555
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,434,933 € 1,464,157
Terreinen en gebouwen € 894,744 € 834,933
Installaties, machines en uitrusting € 520,848 € 578,381
Meubilair en rollend materieel € 19,341 € 50,843
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 89,720 € 78,398
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 4,477,728 € 3,500,001
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 939,642 € 845,435
Voorraden € 939,642 € 845,435
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,004,752 € 564,257
Handelsvorderingen € 952,642 € 520,144
Overige vorderingen € 52,110 € 44,113
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,516,221 € 2,074,406
Overlopende rekeningen € 17,114 € 15,903
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,002,382 € 5,042,556
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,440,255 € 4,001,324
Inbreng € 210,000 € 210,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 5,178,500 € 3,749,880
Onbeschikbare reserves € 9,437 € 9,437
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 4,830,000 € 3,380,000
Overgedragen winst (verlies) € 8,225 € 3,469
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 11,132 € 21,607
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 550,994 € 1,019,624
Schulden op meer dan één jaar € 70,019 € 120,217
Financiële schulden € 70,019 € 120,217
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 480,761 € 897,805
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 106,769 € 82,165
Leveranciers € 106,769 € 71,240
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 222,264 € 339,433
Belastingen € 110,759 € 206,499
Bezoldigingen en sociale lasten € 111,505 € 132,934
Overige schulden € 77,758 € 412,656
Overlopende rekeningen € 214 € 1,602
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,002,382 € 5,042,556

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot