🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pol LAURENT S.R.L.

0401.185.664

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,218,052 € 3,100,058
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 826,643 € 882,220
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 330,052 € 371,169
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 62,526 € 24,128
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 998,831 € 1,822,541
Financiële opbrengsten € 11,673 € 27,655
Recurrente financiële opbrengsten € 11,673 € 27,655
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 21,178 € 22,512
Recurrente financiële kosten € 21,178 € 22,512
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 989,326 € 1,827,684
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 744,384 € 1,433,375
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 758,137 € 1,454,756
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 758,137 € 1,454,756
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 8,225 € 3,469
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 6,362 € 8,225
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,362,299 € 1,524,653
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,266,218 € 1,434,933
Terreinen en gebouwen € 897,875 € 894,744
Installaties, machines en uitrusting € 318,762 € 520,848
Meubilair en rollend materieel € 49,582 € 19,341
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 96,081 € 89,720
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 5,198,550 € 4,477,728
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,214,026 € 939,642
Voorraden € 1,214,026 € 939,642
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 840,232 € 1,004,752
Handelsvorderingen € 674,288 € 952,642
Overige vorderingen € 165,944 € 52,110
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,125,938 € 2,516,221
Overlopende rekeningen € 18,354 € 17,114
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,560,849 € 6,002,382
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 6,173,744 € 5,440,255
Inbreng € 210,000 € 210,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 5,924,747 € 5,178,500
Onbeschikbare reserves € 9,437 € 9,437
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 5,590,000 € 4,830,000
Overgedragen winst (verlies) € 6,362 € 8,225
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 4,585 € 11,132
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 382,521 € 550,994
Schulden op meer dan één jaar € 20,745 € 70,019
Financiële schulden € 20,745 € 70,019
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 361,698 € 480,761
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 104,036 € 106,769
Leveranciers € 104,036 € 106,769
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 143,479 € 222,264
Belastingen € 42,250 € 110,759
Bezoldigingen en sociale lasten € 101,229 € 111,505
Overige schulden € 49,178 € 77,758
Overlopende rekeningen € 78 € 214
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,560,849 € 6,002,382

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot