🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

R & B BEHEER

0429.967.940

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 14,252 € 104,925
Omzet € 127,565 € 123,981
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 38,608 € 39,439
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 119 € 10,101
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -24,475 € 55,385
Financiële opbrengsten € 197,067
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 197,067
Financiële kosten € 11,440 € 16,856
Recurrente financiële kosten € 11,440 € 16,856
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 161,152 € 38,529
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 47,000
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 114,152 € 38,529
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 114,152 € 38,529
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 114,152 € 38,529
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 220,181 € 106,029
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,073,930 € 1,297,569
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,072,695 € 1,296,334
Terreinen en gebouwen € 1,072,695 € 1,296,334
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,235 € 1,235
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 251,812 € 10,516
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 7,500
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 7,500
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 251,812 € 3,016
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,325,742 € 1,308,085
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 288,931 € 174,779
Inbreng € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,500 € 62,500
Geplaatst kapitaal € 62,500 € 62,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,250 € 6,250
Onbeschikbare reserves € 6,250
Wettelijke reserve € 6,250 € 6,250
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 220,181 € 106,029
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,036,811 € 1,133,306
Schulden op meer dan één jaar € 517,069 € 561,139
Financiële schulden € 517,069 € 561,139
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 519,742 € 572,167
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 270 € 810
Leveranciers € 270 € 810
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 47,000
Belastingen € 47,000
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 278,000 € 329,500
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,325,742 € 1,308,085

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot