🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

R & B BEHEER

0429.967.940

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 78,881 € 90,513
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 39,315 € 38,985
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,290 € 21,243
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 27,276 € 30,285
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 5,993 € 8,173
Recurrente financiële kosten € 5,993 € 8,173
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 21,283 € 22,112
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 15,850 € 14,847
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,850 € 14,847
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,850 € 14,847
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 235,028 € 220,181
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 250,878 € 235,028
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 998,383 € 1,033,710
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 998,383 € 1,033,710
Terreinen en gebouwen € 998,383 € 1,033,710
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 14,511 € 37,798
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,511 € 37,798
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,012,894 € 1,071,508
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 319,628 € 303,778
Inbreng € 62,500 € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,250 € 6,250
Onbeschikbare reserves € 6,250 € 6,250
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 250,878 € 235,028
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 693,266 € 767,730
Schulden op meer dan één jaar € 424,884 € 470,781
Financiële schulden € 424,384 € 470,781
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 268,382 € 296,949
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,300 € 5,800
Belastingen € 5,300 € 5,800
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 217,185 € 245,765
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,012,894 € 1,071,508

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot