🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RAILCONSTRUCT

0422.844.972

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 07-07-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 713,237 € 754,540
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 669,705 € 704,054
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,039 € 12,661
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,035 € 4,980
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 8,458 € 32,845
Financiële opbrengsten € 114 € 315
Recurrente financiële opbrengsten € 114 € 315
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,957 € 1,834
Recurrente financiële kosten € 1,957 € 1,834
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 6,615 € 31,326
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,424 € 20,331
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,424 € 20,331
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,424 € 20,331
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,078,183 € 1,057,852
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,082,607 € 1,078,183
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 561,125 € 489,747
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 142,067 € 70,690
Terreinen en gebouwen € 26,669 € 29,632
Installaties, machines en uitrusting € 115,398 € 31,374
Meubilair en rollend materieel - € 9,683
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 419,058 € 419,058
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 858,742 € 937,763
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 30,997 € 30,997
Voorraden € 30,997 € 30,997
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 220,799 € 242,928
Handelsvorderingen € 170,540 € 199,501
Overige vorderingen € 50,259 € 43,427
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 586,228 € 645,942
Overlopende rekeningen € 20,717 € 17,896
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,419,867 € 1,427,510
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,298,286 € 1,293,862
Inbreng € 75,000 € 75,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 75,000 € 75,000
Geplaatst kapitaal € 75,000 € 75,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 140,679 € 140,679
Onbeschikbare reserves € 34,768 € 34,768
Wettelijke reserve € 7,500 € 7,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 105,910 € 105,910
Overgedragen winst (verlies) € 1,082,607 € 1,078,183
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 121,581 € 133,648
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 116,147 € 128,233
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 50,780 € 55,322
Leveranciers € 50,780 € 55,322
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 65,367 € 72,911
Belastingen € 10,317 € 11,575
Bezoldigingen en sociale lasten € 55,050 € 61,336
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 5,434 € 5,415
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,419,867 € 1,427,510

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot