🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RAILCONSTRUCT

0422.844.972

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 07-07-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 807,682 € 713,237
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 766,664 € 669,705
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 20,454 € 23,039
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,222 € 12,035
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 17,342 € 8,458
Financiële opbrengsten € 55 € 114
Recurrente financiële opbrengsten € 55 € 114
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 987 € 1,957
Recurrente financiële kosten € 987 € 1,957
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 16,410 € 6,615
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,949 € 4,424
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,949 € 4,424
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,949 € 4,424
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,082,607 € 1,078,183
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,094,557 € 1,082,607
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 557,844 € 561,125
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 138,786 € 142,067
Terreinen en gebouwen € 23,706 € 26,669
Installaties, machines en uitrusting € 100,733 € 115,398
Meubilair en rollend materieel € 14,347 -
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 419,058 € 419,058
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 883,762 € 858,742
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 28,970 € 30,997
Voorraden € 28,970 € 30,997
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 356,453 € 220,799
Handelsvorderingen € 243,825 € 170,540
Overige vorderingen € 112,628 € 50,259
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 474,455 € 586,228
Overlopende rekeningen € 23,884 € 20,717
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,441,605 € 1,419,867
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,310,235 € 1,298,286
Inbreng € 75,000 € 75,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 75,000 € 75,000
Geplaatst kapitaal € 75,000 € 75,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 140,679 € 140,679
Onbeschikbare reserves € 34,768 € 34,768
Wettelijke reserve € 7,500 € 7,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 105,910 € 105,910
Overgedragen winst (verlies) € 1,094,557 € 1,082,607
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 131,370 € 121,581
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 126,370 € 116,147
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 53,704 € 50,780
Leveranciers € 53,704 € 50,780
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 72,666 € 65,367
Belastingen € 10,982 € 10,317
Bezoldigingen en sociale lasten € 61,683 € 55,050
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 5,000 € 5,434
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,441,605 € 1,419,867

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot