🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RAPID CONTAINER SERVICES

0424.908.894

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 05-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 66,886 € 131,454
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 35,417 € 1,825
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 31,469 € 1,037,933
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 104 € 77
Recurrente financiële kosten € 104 € 77
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 31,366 € 1,037,856
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,380 € 776,811
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,380 € 776,811
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,380 € 776,811
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 87 € 87
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa -
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 87 € 87
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,151,780 € 1,419,487
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,122,271 € 1,375,284
Handelsvorderingen € 183,820 € 121,068
Overige vorderingen € 938,451 € 1,254,216
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15,790 € 30,835
Overlopende rekeningen € 13,719 € 13,368
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,151,867 € 1,419,574
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,018,524 € 1,013,143
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 956,524 € 951,143
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 950,324 € 944,943
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 133,343 € 406,431
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 28,999 € 314,277
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 20,629 € 51,731
Leveranciers € 20,629 € 51,731
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 8,371 € 262,545
Belastingen € 8,371 € 262,545
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 104,344 € 92,154
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,151,867 € 1,419,574

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot