🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

S.T.I. La sous-traitance industrielle

0429.890.043

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 24-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 362,324 € 758,860
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 315,457 € 343,684
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,711 € 1,707
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 45,156 € 413,469
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 33,892 € 40,816
Recurrente financiële kosten € 33,892 € 40,816
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,264 € 372,653
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 3,654 € 70,784
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 7,610 € 301,869
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 93,000
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,610 € 394,869
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,610 € 394,869
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,165,309 € 1,157,699
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 729,298 € 1,041,298
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 729,143 € 1,041,143
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 41,650 € 49,980
Meubilair en rollend materieel € 5,459 € 3,493
Overige materiële vaste activa € 24,524 € 28,610
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 155 € 155
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,004,177 € 2,702,056
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 933,150 € 939,510
Voorraden € 933,150 € 939,510
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,065,475 € 1,585,158
Handelsvorderingen € 1,950,907 € 1,530,834
Overige vorderingen € 114,568 € 54,324
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,552 € 177,388
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,733,475 € 3,743,354
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,252,229 € 1,244,619
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 24,947 € 24,947
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 18,750 € 18,750
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,165,309 € 1,157,699
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,481,246 € 2,498,735
Schulden op meer dan één jaar € 452,154 € 563,312
Financiële schulden € 452,154 € 563,312
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,029,092 € 1,935,423
Financiële schulden € 951,404 € 450,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 585,214 € 820,734
Leveranciers € 585,214 € 820,734
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 23,391 € 23,687
Belastingen € 10,169 € 10,493
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,222 € 13,194
Overige schulden € 156,167 € 223,634
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,733,475 € 3,743,354

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot