🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

S.T.I. La sous-traitance industrielle

0429.890.043

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 24-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 424,722 € 362,324
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 321,305 € 315,457
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 306,900 € 1,711
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -203,483 € 45,156
Financiële opbrengsten € 1
Recurrente financiële opbrengsten € 1
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 22,810 € 33,892
Recurrente financiële kosten € 22,810 € 33,892
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -226,292 € 11,264
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -226,292 € 7,610
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -226,292 € 7,610
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -226,292 € 7,610
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,165,309 € 1,157,699
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 939,017 € 1,165,309
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 429,603 € 729,298
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 429,448 € 729,143
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 33,320 € 41,650
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 155 € 155
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,806,218 € 3,004,177
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 667,338 € 2,065,475
Handelsvorderingen € 626,194 € 1,950,907
Overige vorderingen € 41,144 € 114,568
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 344,340 € 5,552
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,235,821 € 3,733,475
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,025,937 € 1,252,229
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 24,947 € 24,947
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 939,017 € 1,165,309
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,209,884 € 2,481,246
Schulden op meer dan één jaar € 239,653 € 452,154
Financiële schulden € 239,653 € 452,154
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 970,231 € 2,029,092
Financiële schulden € 575,000 € 951,404
Kredietinstellingen € 575,000 € 951,404
Overige leningen
Handelsschulden € 141,384 € 585,214
Leveranciers € 141,384 € 585,214
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 16,657 € 23,391
Belastingen € 3,654 € 10,169
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,003 € 13,222
Overige schulden € 26,326 € 156,167
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,235,821 € 3,733,475

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot