🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

S.T.I. La sous-traitance industrielle

0429.890.043

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 24-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 496,823 € 424,723
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 307,911 € 321,305
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,780 € 306,900
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 187,132 € -203,483
Financiële opbrengsten € 0 € 1
Recurrente financiële opbrengsten € 0 € 1
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 26,835 € 22,810
Recurrente financiële kosten € 26,835 € 22,810
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 160,297 € -226,292
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 160,011 € -226,292
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 160,011 € -226,292
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 160,011 € -226,292
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 939,017 € 1,165,309
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,099,027 € 939,017
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 650,578 € 429,602
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 650,424 € 429,448
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 32,564 € 33,320
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 154 € 154
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,248,883 € 1,806,219
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,227,599 € 667,339
Handelsvorderingen € 1,028,100 € 626,194
Overige vorderingen € 199,498 € 41,144
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 21,311 € 344,340
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,899,462 € 2,235,821
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,185,948 € 1,025,938
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 24,947 € 24,947
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,099,027 € 939,017
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,713,513 € 1,209,883
Schulden op meer dan één jaar € 435,267 € 239,653
Financiële schulden € 435,267 € 239,653
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,278,247 € 970,231
Financiële schulden € 850,000 € 575,000
Kredietinstellingen € 850,000 € 575,000
Overige leningen
Handelsschulden € 179,813 € 141,384
Leveranciers € 179,813 € 141,384
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 699 € 16,657
Belastingen € 699 € 3,654
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,002
Overige schulden € 37,825 € 26,326
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,899,462 € 2,235,821

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot