🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SENSIENT FLAVORS BELGIUM

0402.131.910

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 30-04-1927
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 23,539,373 € 25,898,729
Brutomarge
Omzet € 21,579,154 € 23,800,485
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € -87,398 € 203,509
Geproduceerde vaste activa € 30,000
Andere bedrijfsopbrengsten € 2,017,618 € 1,894,736
Bedrijfskosten € 21,718,554 € 23,751,515
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 11,734,990 € 13,382,196
Aankopen € 12,056,843 € 13,425,824
Voorraad: afname (toename) € -321,854 € -43,628
Diensten en diverse goederen € 4,990,054 € 5,648,793
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 3,434,264 € 3,263,073
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,367,632 € 1,386,096
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 39,206 € 18,299
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 59,784 € 53,058
Niet-recurrente bedrijfskosten € 92,624
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,820,820 € 2,147,214
Financiële opbrengsten € 19,085 € 7,769
Recurrente financiële opbrengsten € 19,085 € 7,769
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 19,085 € 7,769
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 51,152 € 68,096
Recurrente financiële kosten € 51,152 € 68,096
Kosten van schulden € 35,263 € 24,896
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 15,889 € 43,200
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,788,753 € 2,086,887
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 502,708 € 685,295
Belastingen € 502,708 € 685,295
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,286,045 € 1,401,592
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,286,045 € 1,401,592
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,286,045 € 1,401,592
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 11,471,995 € 10,185,950
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,249,504 € 11,825,844
Immateriële vaste activa € 6,299,822 € 6,874,288
Materiële vaste activa € 4,948,182 € 4,950,056
Terreinen en gebouwen € 1,797,529 € 1,830,633
Installaties, machines en uitrusting € 3,150,654 € 2,940,294
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 179,129
Financiële vaste activa € 1,500 € 1,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 12,902,026 € 10,648,753
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 3,228,717 € 3,034,332
Voorraden € 3,228,717 € 3,034,332
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,993,996 € 4,218,648
Handelsvorderingen € 2,373,203 € 3,144,952
Overige vorderingen € 620,793 € 1,073,696
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 6,632,355 € 3,339,202
Overlopende rekeningen € 46,959 € 56,571
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 24,151,531 € 22,474,597
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 16,044,887 € 14,758,842
Inbreng € 4,157,174 € 4,157,174
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Geplaatst kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 415,717 € 415,717
Onbeschikbare reserves € 415,717 € 415,717
Wettelijke reserve € 415,717 € 415,717
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 11,471,995 € 10,185,950
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 8,106,644 € 7,715,756
Schulden op meer dan één jaar € 4,639,323 € 4,639,323
Financiële schulden € 4,639,323 € 4,639,323
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 4,639,323 € 4,639,323
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,467,321 € 3,076,433
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,950,783 € 2,552,891
Leveranciers € 2,950,783 € 2,552,891
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 516,537 € 523,542
Belastingen € 101,798
Bezoldigingen en sociale lasten € 414,739 € 523,542
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 24,151,531 € 22,474,597

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot