🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SENSIENT FLAVORS BELGIUM

0402.131.910

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 30-04-1927
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 24,284,181 € 23,539,373
Brutomarge
Omzet € 22,894,198 € 21,579,154
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,618,340 € 2,017,618
Bedrijfskosten € 21,445,829 € 21,718,554
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 11,412,394 € 11,734,990
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 5,312,911 € 4,990,054
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 3,270,664 € 3,434,264
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,391,268 € 1,367,632
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -289 € 39,206
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 58,880 € 59,784
Niet-recurrente bedrijfskosten € 92,624
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,838,352 € 1,820,820
Financiële opbrengsten € 11,176 € 19,085
Recurrente financiële opbrengsten € 11,176 € 19,085
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 11,176 € 19,085
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 53,587 € 51,152
Recurrente financiële kosten € 53,587 € 51,152
Kosten van schulden € 35,789 € 35,263
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 17,797 € 15,889
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,795,942 € 1,788,753
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 610,508 € 502,708
Belastingen € 698,617 € 502,708
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 88,110
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,185,434 € 1,286,045
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,185,434 € 1,286,045
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,185,434 € 1,286,045
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 11,471,995 € 10,185,950
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 13,657,429 € 11,471,995
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 10,685,581 € 11,249,504
Immateriële vaste activa € 5,725,356 € 6,299,822
Materiële vaste activa € 4,957,226 € 4,948,182
Terreinen en gebouwen € 1,668,146 € 1,797,529
Installaties, machines en uitrusting € 3,289,079 € 3,150,654
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,000 € 1,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 3,000 € 1,500
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 3,000 € 1,500
VLOTTENDE ACTIVA € 15,021,506 € 12,902,026
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,971,504 € 3,228,717
Voorraden € 2,971,504 € 3,228,717
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,459,926 € 2,993,996
Handelsvorderingen € 1,992,636 € 2,373,203
Overige vorderingen € 467,290 € 620,793
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 9,531,394 € 6,632,355
Overlopende rekeningen € 58,682 € 46,959
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 25,707,087 € 24,151,531
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 18,230,321 € 16,044,887
Inbreng € 4,157,174 € 4,157,174
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Geplaatst kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 415,717 € 415,717
Onbeschikbare reserves € 415,717 € 415,717
Wettelijke reserve € 415,717 € 415,717
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 13,657,429 € 11,471,995
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 7,476,766 € 8,106,644
Schulden op meer dan één jaar € 4,639,323 € 4,639,323
Financiële schulden € 4,639,323 € 4,639,323
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 4,639,323 € 4,639,323
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,776,521 € 3,467,321
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,218,369 € 2,950,783
Leveranciers € 2,218,369 € 2,950,783
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 558,153 € 516,537
Belastingen € 114,010 € 101,798
Bezoldigingen en sociale lasten € 444,143 € 414,739
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 60,922
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 25,707,087 € 24,151,531

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot