🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SENSIENT FLAVORS BELGIUM

0402.131.910

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 30-04-1927
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 24,158,723 € 24,284,181
Brutomarge
Omzet € 21,616,779 € 22,894,198
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,629,141 € 1,618,340
Bedrijfskosten € 23,370,670 € 21,445,829
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 12,865,993 € 11,412,394
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 5,374,395 € 5,312,911
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 3,599,876 € 3,270,664
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,469,637 € 1,391,268
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 844 € -289
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 59,924 € 58,880
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 788,054 € 2,838,352
Financiële opbrengsten € 61,115 € 11,176
Recurrente financiële opbrengsten € 61,115 € 11,176
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 24,622 € 11,176
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 88,549 € 53,587
Recurrente financiële kosten € 88,549 € 53,587
Kosten van schulden € 71,535 € 35,789
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 17,014 € 17,797
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 760,620 € 2,795,942
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 259,479 € 610,508
Belastingen € 259,479 € 698,617
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 88,110
Winst (Verlies) van het boekjaar € 501,141 € 2,185,434
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 501,141 € 2,185,434
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 501,141 € 2,185,434
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 13,657,429 € 11,471,995
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 14,158,570 € 13,657,429
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 9,983,308 € 10,685,581
Immateriële vaste activa € 5,150,889 € 5,725,356
Materiële vaste activa € 4,829,418 € 4,957,226
Terreinen en gebouwen € 1,684,917 € 1,668,146
Installaties, machines en uitrusting € 3,144,501 € 3,289,079
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,000 € 3,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 3,000 € 3,000
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 3,000 € 3,000
VLOTTENDE ACTIVA € 17,050,138 € 15,021,506
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 4,567,503 € 2,971,504
Voorraden € 4,567,503 € 2,971,504
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,885,913 € 2,459,926
Handelsvorderingen € 2,292,926 € 1,992,636
Overige vorderingen € 592,987 € 467,290
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 9,541,245 € 9,531,394
Overlopende rekeningen € 55,477 € 58,682
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 27,033,446 € 25,707,087
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 18,731,462 € 18,230,321
Inbreng € 4,157,174 € 4,157,174
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Geplaatst kapitaal € 4,157,174 € 4,157,174
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 415,717 € 415,717
Onbeschikbare reserves € 415,717 € 415,717
Wettelijke reserve € 415,717 € 415,717
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 14,158,570 € 13,657,429
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 8,301,984 € 7,476,766
Schulden op meer dan één jaar € 4,639,323 € 4,639,323
Financiële schulden € 4,639,323 € 4,639,323
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 4,639,323 € 4,639,323
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,662,661 € 2,776,521
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,041,459 € 2,218,369
Leveranciers € 3,041,459 € 2,218,369
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 621,202 € 558,153
Belastingen € 108,857 € 114,010
Bezoldigingen en sociale lasten € 512,345 € 444,143
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 60,922
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 27,033,446 € 25,707,087

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot