SOFTWARE DEVELOPMENTS

0422.482.411

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 23-02-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 6,914,841
Brutomarge
Omzet € 6,700,336
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) -
Geproduceerde vaste activa -
Andere bedrijfsopbrengsten € 212,513
Bedrijfskosten € 6,822,347
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 3,124,386
Aankopen € 3,124,386
Voorraad: afname (toename) -
Diensten en diverse goederen € 1,273,580
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,223,779
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 188,020
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 450
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 11,823
Niet-recurrente bedrijfskosten € 308
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 92,494
Financiële opbrengsten € 5,460
Recurrente financiële opbrengsten € 5,460
Opbrengsten uit vlottende activa € 4,588
Andere financiële opbrengsten € 872
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 28,680
Recurrente financiële kosten € 28,680
Kosten van schulden € 27,607
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 1,073
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 69,274
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 45,159
Belastingen € 45,159
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen -
Winst (Verlies) van het boekjaar € 24,116
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,116
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,116
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 1,500
Overgedragen winst (verlies) € 89,290
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 486,364
Immateriële vaste activa € 450,000
Materiële vaste activa € 36,113
Terreinen en gebouwen -
Installaties, machines en uitrusting € 29,276
Meubilair en rollend materieel € 2,323
Overige materiële vaste activa € 4,515
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 251
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,405,756
Vorderingen op meer dan één jaar € 580,000
Overige vorderingen € 580,000
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 62,605
Voorraden € 62,605
Handelsgoederen € 62,605
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,091,659
Handelsvorderingen € 1,085,478
Overige vorderingen € 6,181
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 624,948
Overlopende rekeningen € 46,544
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,892,120
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,084,285
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 812,000
Geplaatst kapitaal € 812,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 182,996
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 21,500
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves € 2,975
Beschikbare reserves € 158,521
Overgedragen winst (verlies) € 89,290
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen -
SCHULDEN € 1,807,835
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,596,823
Financiële schulden € 373,838
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 837,065
Leveranciers € 837,065
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 385,920
Belastingen € 19,038
Bezoldigingen en sociale lasten € 366,882
Overige schulden -
Overlopende rekeningen € 211,012
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,892,120

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot