🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SUEZ WATER

0404.407.846

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-09-1947
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 16,693,310 € 19,718,707
Brutomarge
Omzet € 15,570,280 € 16,986,781
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € -411,179 € -133,959
Geproduceerde vaste activa € 298,721 € 1,133,701
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,235,488 € 1,732,183
Bedrijfskosten € 17,002,844 € 21,935,555
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 8,098,727 € 9,610,201
Aankopen € 8,178,476 € 9,785,043
Voorraad: afname (toename) € -79,750 € -174,842
Diensten en diverse goederen € 2,815,492 € 3,329,563
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,189,438 € 8,383,968
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 423,147 € 218,535
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 18,310 € -24,245
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -697,650 € 240,402
Andere bedrijfskosten € 128,249 € 100,600
Niet-recurrente bedrijfskosten € 27,132 € 76,531
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -309,535 € -2,216,848
Financiële opbrengsten € 5,467 € 3,682,025
Recurrente financiële opbrengsten € 5,467 € 3,682,025
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 5,467 € 2,849
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 105,536 € 72,097
Recurrente financiële kosten € 105,536 € 72,097
Kosten van schulden € 25,100 € 47,724
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 80,436 € 24,373
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -409,604 € 1,393,081
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 21,195 € 4,180
Belastingen € 21,195 € 4,180
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -430,799 € 1,388,901
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -430,799 € 1,388,901
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -430,799 € 1,388,901
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -5,617,153 € -5,186,354
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 29,265,966 € 29,292,193
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,422,157 € 2,448,384
Terreinen en gebouwen € 113,034 € 95,973
Installaties, machines en uitrusting € 1,624,451 € 1,624,106
Meubilair en rollend materieel € 107,073 € 121,542
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 277,099 € 306,263
Financiële vaste activa € 26,843,809 € 26,843,809
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 7,888,543 € 12,881,622
Vorderingen op meer dan één jaar € 4,434 € 3,709
Overige vorderingen € 4,434 € 3,709
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 914,366 € 1,245,796
Voorraden € 811,841 € 732,092
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 102,525 € 513,704
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,871,395 € 11,512,582
Handelsvorderingen € 6,842,821 € 7,764,365
Overige vorderingen € 28,574 € 3,748,218
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 32,182 € 32,545
Overlopende rekeningen € 66,166 € 86,989
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 37,154,508 € 42,173,815
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,859,462 € 6,290,260
Inbreng € 11,000,000 € 11,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Geplaatst kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 476,614 € 476,614
Onbeschikbare reserves € 247,900 € 247,900
Wettelijke reserve € 247,900 € 247,900
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 25,189 € 25,189
Beschikbare reserves € 203,525 € 203,525
Overgedragen winst (verlies) € -5,617,153 € -5,186,354
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 180,320 € 877,970
Voorzieningen voor risico's en kosten € 180,320 € 877,970
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen € 46,916 € 26,311
Overige risico's en kosten € 133,404 € 851,659
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 31,114,727 € 35,005,584
Schulden op meer dan één jaar € 152,765 € 182,875
Financiële schulden € 152,765 € 182,875
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,731,863 € 34,368,950
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,190,772 € 3,320,129
Leveranciers € 3,190,772 € 3,320,129
Vooruitbetalingen op bestellingen € 4,206,935 € 3,820,284
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,205,453 € 1,638,502
Belastingen € 184,625 € 232,239
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,020,828 € 1,406,263
Overige schulden € 22,098,593 € 25,562,095
Overlopende rekeningen € 230,098 € 453,759
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 37,154,508 € 42,173,815

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot