🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SUEZ WATER

0404.407.846

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-09-1947
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 11,617,270 € 16,693,310
Brutomarge
Omzet € 10,995,153 € 15,570,280
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 661,312 € 1,235,488
Bedrijfskosten € 13,419,635 € 17,002,844
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 4,867,601 € 8,098,727
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 2,272,502 € 2,815,492
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 5,800,362 € 6,189,438
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 406,857 € 423,147
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -82,967 € 18,310
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -43,468 € -697,650
Andere bedrijfskosten € 195,091 € 128,249
Niet-recurrente bedrijfskosten € 3,658 € 27,132
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -1,802,365 € -309,535
Financiële opbrengsten € 2,917 € 5,467
Recurrente financiële opbrengsten € 2,917 € 5,467
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 2,917 € 5,467
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 79,080 € 105,536
Recurrente financiële kosten € 79,080 € 105,536
Kosten van schulden € 17,079 € 25,100
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 62,001 € 80,436
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -1,878,528 € -409,604
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 6,102 € 21,195
Belastingen € 6,102 € 21,195
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -1,884,630 € -430,799
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,884,630 € -430,799
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,884,630 € -430,799
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -5,617,153 € -5,186,354
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -7,501,782 € -5,617,153
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 28,954,515 € 29,265,966
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,110,707 € 2,422,157
Terreinen en gebouwen € 135,556 € 113,034
Installaties, machines en uitrusting € 1,625,184 € 1,624,451
Meubilair en rollend materieel € 48,877 € 107,073
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 590 € 277,099
Financiële vaste activa € 26,843,809 € 26,843,809
Verbonden ondernemingen € 26,831,078 € 26,831,078
Deelnemingen € 26,831,078 € 26,831,078
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 12,731 € 12,731
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 12,731 € 12,731
VLOTTENDE ACTIVA € 3,755,206 € 7,888,543
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 922,208 € 914,366
Voorraden € 922,208 € 811,841
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,783,946 € 6,871,395
Handelsvorderingen € 2,675,383 € 6,842,821
Overige vorderingen € 108,563 € 28,574
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,842 € 32,182
Overlopende rekeningen € 44,405 € 66,166
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 32,709,722 € 37,154,508
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,974,832 € 5,859,462
Inbreng € 11,000,000 € 11,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Geplaatst kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 476,614 € 476,614
Onbeschikbare reserves € 247,900 € 247,900
Wettelijke reserve € 247,900 € 247,900
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 203,525 € 203,525
Overgedragen winst (verlies) € -7,501,782 € -5,617,153
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 68,852 € 180,320
Voorzieningen voor risico's en kosten € 68,852 € 180,320
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 42,387 € 133,404
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 28,666,038 € 31,114,727
Schulden op meer dan één jaar € 120,319 € 152,765
Financiële schulden € 120,319 € 152,765
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 28,371,589 € 30,731,863
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,150,319 € 3,190,772
Leveranciers € 2,150,319 € 3,190,772
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,331,265 € 1,205,453
Belastingen € 219,436 € 184,625
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,111,828 € 1,020,828
Overige schulden € 20,766,731 € 22,098,593
Overlopende rekeningen € 174,130 € 230,098
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 32,709,722 € 37,154,508

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot