🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

SUEZ WATER

0404.407.846

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-09-1947
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 16,240,894 € 11,617,270
Brutomarge
Omzet € 15,345,611 € 10,995,153
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 840,044 € 661,312
Bedrijfskosten € 15,367,587 € 13,419,635
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 7,239,023 € 4,867,601
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 1,937,515 € 2,272,502
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 5,538,328 € 5,800,362
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 381,753 € 406,857
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -27,331 € -82,967
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 86,374 € -43,468
Andere bedrijfskosten € 101,453 € 195,091
Niet-recurrente bedrijfskosten € 110,473 € 3,658
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 873,307 € -1,802,365
Financiële opbrengsten € 15,307 € 2,917
Recurrente financiële opbrengsten € 15,307 € 2,917
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 15,307 € 2,917
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 178,722 € 79,080
Recurrente financiële kosten € 178,722 € 79,080
Kosten van schulden € 130,069 € 17,079
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 48,653 € 62,001
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 709,892 € -1,878,528
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 6,686 € 6,102
Belastingen € 6,686 € 6,102
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 703,206 € -1,884,630
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 703,206 € -1,884,630
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 703,206 € -1,884,630
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -7,501,782 € -5,617,153
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -6,798,576 € -7,501,782
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 28,679,901 € 28,954,515
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,848,824 € 2,110,707
Terreinen en gebouwen € 138,557 € 135,556
Installaties, machines en uitrusting € 1,385,510 € 1,625,184
Meubilair en rollend materieel € 24,257 € 48,877
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 590
Financiële vaste activa € 26,831,078 € 26,843,809
Verbonden ondernemingen € 26,831,078 € 26,831,078
Deelnemingen € 26,831,078 € 26,831,078
Vorderingen
Andere financiële vaste activa - € 12,731
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten - € 12,731
VLOTTENDE ACTIVA € 6,718,680 € 3,755,206
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,011,107 € 922,208
Voorraden € 1,011,107 € 922,208
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,589,229 € 2,783,946
Handelsvorderingen € 5,560,236 € 2,675,383
Overige vorderingen € 28,993 € 108,563
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,637 € 3,842
Overlopende rekeningen € 101,867 € 44,405
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 35,398,581 € 32,709,722
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,678,038 € 3,974,832
Inbreng € 11,000,000 € 11,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Geplaatst kapitaal € 11,000,000 € 11,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 476,614 € 476,614
Onbeschikbare reserves € 247,900 € 247,900
Wettelijke reserve € 247,900 € 247,900
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 203,525 € 203,525
Overgedragen winst (verlies) € -6,798,576 € -7,501,782
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 155,226 € 68,852
Voorzieningen voor risico's en kosten € 155,226 € 68,852
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 145,000 € 42,387
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 30,565,318 € 28,666,038
Schulden op meer dan één jaar € 85,353 € 120,319
Financiële schulden € 85,353 € 120,319
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,297,669 € 28,371,589
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,249,379 € 2,150,319
Leveranciers € 2,249,379 € 2,150,319
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,474,564 € 1,331,265
Belastingen € 421,668 € 219,436
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,052,896 € 1,111,828
Overige schulden € 24,549,452 € 20,766,731
Overlopende rekeningen € 182,296 € 174,130
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 35,398,581 € 32,709,722

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot