TAPTOE INVEST

0422.859.919

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-06-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 553,285 € 339,026
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 188,321 € 118,403
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 376,392 € 372,516
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,885 € 10,010
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -16,313 € -161,903
Financiële opbrengsten € 221,729 € 600,231
Recurrente financiële opbrengsten € 221,729 € 600,231
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,169,788 € 355,576
Recurrente financiële kosten € 235,818 € 355,576
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 933,970 -
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -964,371 € 82,752
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -948,506 € 98,619
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -900,109 € 147,016
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -900,109 € 147,016
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,854,532 € 20,359,307
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 5,356,844 € 5,649,245
Terreinen en gebouwen € 5,282,644 € 5,628,964
Installaties, machines en uitrusting € 3,863 € 4,953
Meubilair en rollend materieel € 58,697 € 378
Overige materiële vaste activa € 11,640 € 14,950
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,497,689 € 14,710,062
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 5,147,817 € 989,982
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 114,213 € 114,213
Voorraden € 114,213 € 114,213
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 405,940 € 238,232
Handelsvorderingen € 157,896 € 173,980
Overige vorderingen € 248,044 € 64,253
Geldbeleggingen € 157,389 -
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,598,397 € 33,902
Overlopende rekeningen € 220,603 € 603,634
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 17,002,349 € 21,349,288
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,881,431 € 4,829,937
Inbreng € 1,800,000 € 1,800,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,800,000 € 1,800,000
Geplaatst kapitaal € 1,800,000 € 1,800,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,081,431 € 3,029,937
Onbeschikbare reserves € 180,000 € 180,000
Wettelijke reserve € 180,000 € 180,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,118,277 € 2,018,387
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 254,416 € 270,548
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 12,866,502 € 16,248,803
Schulden op meer dan één jaar € 7,296,765 € 9,008,061
Financiële schulden € 7,296,765 € 9,008,061
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 175,000 € 1,175,000
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,513,001 € 7,112,802
Financiële schulden € 372,000 € 372,000
Kredietinstellingen € 372,000 € 372,000
Overige leningen
Handelsschulden € 30,245 € 48,272
Leveranciers € 30,245 € 48,272
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 41,005 € 29,768
Belastingen € 22,384 € 1,132
Bezoldigingen en sociale lasten € 18,622 € 28,636
Overige schulden € 4,357,605 € 5,924,976
Overlopende rekeningen € 56,736 € 127,941
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 17,002,349 € 21,349,288

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot