🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TAPTOE INVEST

0422.859.919

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-06-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 451,038 € 553,285
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 226,175 € 188,321
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 377,854 € 376,392
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 22,946 € 4,885
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -175,937 € -16,313
Financiële opbrengsten € 182,460 € 221,729
Recurrente financiële opbrengsten € 182,460 € 221,729
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 197,870 € 1,169,788
Recurrente financiële kosten € 197,870 € 235,818
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten - € 933,970
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -191,348 € -964,371
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 62,848 € -948,506
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 826,095 € -900,109
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 826,095 € -900,109
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 10,590,828 € 11,854,532
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 5,086,419 € 5,356,844
Terreinen en gebouwen € 5,028,765 € 5,282,644
Installaties, machines en uitrusting € 2,715 € 3,863
Meubilair en rollend materieel € 45,604 € 58,697
Overige materiële vaste activa € 9,334 € 11,640
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,504,410 € 6,497,689
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,035,850 € 5,147,817
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 150,314 € 114,213
Voorraden € 150,314 € 114,213
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 129,513 € 405,940
Handelsvorderingen € 129,513 € 157,896
Overige vorderingen - € 248,044
Geldbeleggingen € 157,389 € 157,389
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 761,370 € 3,598,397
Overlopende rekeningen € 1,178,724 € 220,603
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 13,626,678 € 17,002,349
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,944,279 € 3,881,431
Inbreng € 1,800,000 € 1,800,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,800,000 € 1,800,000
Geplaatst kapitaal € 1,800,000 € 1,800,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,144,279 € 2,081,431
Onbeschikbare reserves € 180,000 € 180,000
Wettelijke reserve € 180,000 € 180,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,944,372 € 1,118,277
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN - € 254,416
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 9,682,399 € 12,866,502
Schulden op meer dan één jaar € 4,509,870 € 7,296,765
Financiële schulden € 4,509,870 € 7,296,765
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 175,000 € 175,000
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,077,148 € 5,513,001
Financiële schulden € 200,000 € 372,000
Kredietinstellingen € 200,000 € 372,000
Overige leningen
Handelsschulden € 153,182 € 30,245
Leveranciers € 153,182 € 30,245
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 122,470 € 41,005
Belastingen € 93,953 € 22,384
Bezoldigingen en sociale lasten € 28,516 € 18,622
Overige schulden € 4,163,252 € 4,357,605
Overlopende rekeningen € 95,381 € 56,736
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 13,626,678 € 17,002,349

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot