🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TD ACCOUNTANCY & TAX

0779.890.886

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 10-01-2022
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 17,605
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,721
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 737
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 13,147
Financiële opbrengsten € 423
Recurrente financiële opbrengsten € 423
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 266
Recurrente financiële kosten € 266
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 13,304
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 8,082
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,082
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,082
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 82
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 372,435
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 9,206
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 9,206
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 363,229
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 30,078
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar -
Handelsvorderingen -
Overige vorderingen -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 78
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 402,512
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 11,082
Inbreng € 3,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 8,000
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 8,000
Overgedragen winst (verlies) € 82
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 391,431
Schulden op meer dan één jaar € 336,436
Financiële schulden € 336,436
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 252,000
Schulden op ten hoogste één jaar € 54,994
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 773
Leveranciers € 773
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 21,388
Belastingen € 21,388
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 17,269
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 402,512

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot