🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TEAM MANAGEMENT ASSOCIATES

0430.126.605

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 09-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 16,542 € 22,059
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 6,666 € 6,666
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,615 € 348
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,261 € 15,046
Financiële opbrengsten € 4,085 € 2,811
Recurrente financiële opbrengsten € 4,085 € 2,811
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 888 € 322
Recurrente financiële kosten € 888 € 322
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 10,458 € 17,535
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 10,458 € 17,535
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,458 € 17,535
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,458 € 17,535
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -263,810 € -281,345
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -253,352 € -263,810
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 63,038 € 69,704
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 20,471 € 27,137
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 42,567 € 42,567
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 133,351 € 121,078
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 41,268 € 40,396
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 41,268 € 40,396
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,247 € 6,146
Overlopende rekeningen € 2,605 € 1,156
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 196,389 € 190,782
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 142,367 € 131,909
Inbreng € 395,390 € 395,390
Onbeschikbaar
Kapitaal € 395,390 € 395,390
Geplaatst kapitaal € 395,390 € 395,390
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 329 € 329
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 329 € 329
Overgedragen winst (verlies) € -253,352 € -263,810
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 54,022 € 58,873
Schulden op meer dan één jaar € 4,816 € 11,168
Financiële schulden € 4,816 € 11,168
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 49,207 € 47,706
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,734 € 9,830
Leveranciers € 10,734 € 9,830
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 18,995 € 19,000
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 196,389 € 190,782

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot