🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TEXTILAC

0405.064.575

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-05-1957
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 940,668 € 1,129,033
Brutomarge
Omzet € 900,961 € 910,813
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 39,707 € 93,018
Bedrijfskosten € 973,711 € 503,345
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen € 23,355 € 6,176
Voorraad: afname (toename) € -23,355 € -6,176
Diensten en diverse goederen € 174,774 € 147,680
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 451,871 € 269,742
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 156,292 € 85,923
Niet-recurrente bedrijfskosten € 190,773
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -33,042 € 625,688
Financiële opbrengsten € 42,059 € 58,534
Recurrente financiële opbrengsten € 42,059 € 58,534
Opbrengsten uit vlottende activa € 41,454 € 58,262
Andere financiële opbrengsten € 606 € 273
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 81,827 € 15,442
Recurrente financiële kosten € 81,827 € 15,442
Kosten van schulden € 81,734 € 15,436
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 93 € 6
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -72,810 € 668,781
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 15,565 € 5,965
Belastingen op het resultaat € 582 € 144,095
Belastingen € 582 € 144,095
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -57,827 € 530,650
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 30,227 € 11,584
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -27,600 € 542,235
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -27,600 € 542,235
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 167,235
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 375,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 23,096,572 € 14,110,227
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 15,696,572 € 6,710,227
Terreinen en gebouwen € 15,696,572 € 6,710,227
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 7,400,000 € 7,400,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 770,262 € 2,314,505
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 29,531 € 6,176
Voorraden € 29,531 € 6,176
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 709,247 € 656,252
Handelsvorderingen € 12,849 € 20,839
Overige vorderingen € 696,398 € 635,413
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 28,672 € 1,652,077
Overlopende rekeningen € 2,811
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 23,866,834 € 16,424,732
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 13,483,636 € 13,541,463
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Geplaatst kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 8,633,636 € 8,691,463
Onbeschikbare reserves € 7,734 € 7,734
Wettelijke reserve € 356,000 € 356,000
Inkoop eigen aandelen
Overige € 7,734 € 7,734
Belastingvrije reserves € 4,437,828 € 4,468,056
Beschikbare reserves € 3,832,073 € 3,859,673
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 2,278,373 € 2,293,938
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 2,278,373 € 2,293,938
SCHULDEN € 8,104,825 € 589,331
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 8,104,825 € 589,331
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 156,307 € 24,955
Leveranciers € 156,307 € 24,955
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 171,876
Belastingen € 171,876
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 7,948,518 € 381,482
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 23,866,834 € 16,424,732

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot