TEXTILAC

0405.064.575

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-05-1957
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 2,405,260 € 940,668
Brutomarge
Omzet € 752,052 € 900,961
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 64,759 € 39,707
Bedrijfskosten € 609,139 € 973,711
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen € 1,048 € 23,355
Voorraad: afname (toename) € -1,048 € -23,355
Diensten en diverse goederen € 80,060 € 174,774
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 407,852 € 451,871
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 121,227 € 156,292
Niet-recurrente bedrijfskosten € 190,773
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,796,121 € -33,042
Financiële opbrengsten € 22,953 € 42,059
Recurrente financiële opbrengsten € 22,953 € 42,059
Opbrengsten uit vlottende activa € 22,229 € 41,454
Andere financiële opbrengsten € 723 € 606
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 201,350 € 81,827
Recurrente financiële kosten € 201,350 € 81,827
Kosten van schulden € 201,301 € 81,734
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 49 € 93
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,617,723 € -72,810
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 71,789 € 15,565
Belastingen op het resultaat € 94,000 € 582
Belastingen € 94,000 € 582
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,141,004 € -57,827
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 139,418 € 30,227
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 198,391 € -27,600
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 198,391 € -27,600
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 198,391
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 22,628,321 € 23,096,572
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 15,228,321 € 15,696,572
Terreinen en gebouwen € 15,228,321 € 15,696,572
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 7,400,000 € 7,400,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 895,936 € 770,262
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 30,579 € 29,531
Voorraden € 30,579 € 29,531
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 739,160 € 709,247
Handelsvorderingen € 21,453 € 12,849
Overige vorderingen € 717,707 € 696,398
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 124,903 € 28,672
Overlopende rekeningen € 1,294 € 2,811
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 23,524,257 € 23,866,834
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 14,910,931 € 13,483,636
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Geplaatst kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 10,060,931 € 8,633,636
Onbeschikbare reserves € 7,734 € 7,734
Wettelijke reserve € 366,000 € 356,000
Inkoop eigen aandelen
Overige € 7,734 € 7,734
Belastingvrije reserves € 5,666,733 € 4,437,828
Beschikbare reserves € 4,020,464 € 3,832,073
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 2,374,801 € 2,278,373
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 2,374,801 € 2,278,373
SCHULDEN € 6,238,525 € 8,104,825
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 6,238,525 € 8,104,825
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,464 € 156,307
Leveranciers € 2,464 € 156,307
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 69,092
Belastingen € 69,092
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,166,969 € 7,948,518
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 23,524,257 € 23,866,834

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot