🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TEXTILAC

0405.064.575

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-05-1957
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 983,330 € 2,405,260
Brutomarge
Omzet € 744,103 € 752,052
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 159,404 € 64,759
Bedrijfskosten € 659,539 € 609,139
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen € 475,505 € 1,048
Voorraad: afname (toename) € -475,505 € -1,048
Diensten en diverse goederen € 118,589 € 80,060
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 421,332 € 407,852
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 119,618 € 121,227
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 323,791 € 1,796,121
Financiële opbrengsten € 49,830 € 22,953
Recurrente financiële opbrengsten € 49,830 € 22,953
Opbrengsten uit vlottende activa € 26,896 € 22,229
Andere financiële opbrengsten € 22,934 € 723
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 196,357 € 201,350
Recurrente financiële kosten € 196,357 € 201,350
Kosten van schulden € 196,313 € 201,301
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 44 € 49
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 177,264 € 1,617,723
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 65,822 € 71,789
Belastingen op het resultaat € 77,168 € 94,000
Belastingen € 78,000 € 94,000
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 832
Winst (Verlies) van het boekjaar € 142,957 € 1,141,004
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 156,700 € 139,418
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 244,996 € 198,391
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 244,996 € 198,391
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 244,996 € 198,391
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 23,450,896 € 22,628,321
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 16,050,896 € 15,228,321
Terreinen en gebouwen € 16,050,896 € 15,228,321
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 7,400,000 € 7,400,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,244,585 € 895,936
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 506,084 € 30,579
Voorraden € 506,084 € 30,579
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 714,061 € 739,160
Handelsvorderingen € 83,082 € 21,453
Overige vorderingen € 630,979 € 717,707
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 22,858 € 124,903
Overlopende rekeningen € 1,581 € 1,294
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 24,695,481 € 23,524,257
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 15,053,889 € 14,910,931
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Geplaatst kapitaal € 4,850,000 € 4,850,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 10,203,889 € 10,060,931
Onbeschikbare reserves € 7,734
Wettelijke reserve € 379,000 € 366,000
Inkoop eigen aandelen
Overige € 7,734
Belastingvrije reserves € 5,564,694 € 5,666,733
Beschikbare reserves € 4,260,195 € 4,020,464
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 2,331,939 € 2,374,801
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 2,331,939 € 2,374,801
SCHULDEN € 7,309,653 € 6,238,525
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 7,309,653 € 6,238,525
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 258,178 € 2,464
Leveranciers € 258,178 € 2,464
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 68,168 € 69,092
Belastingen € 68,168 € 69,092
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,983,307 € 6,166,969
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 24,695,481 € 23,524,257

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot