🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

TRICHTERHEIDE

0430.090.377

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 13-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 152,693 € 123,281
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,141 € 1,002
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 151,552 € 122,279
Financiële opbrengsten € 61,262 € 52,135
Recurrente financiële opbrengsten € 61,262 € 52,135
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 78,560 € 69,183
Recurrente financiële kosten € 78,560 € 69,183
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 134,255 € 105,231
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 34,274 € 30,258
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 99,981 € 74,973
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 99,981 € 74,973
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 99,981 € 74,973
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 73,981 € 36,973
Overgedragen winst (verlies) € 2,678,409 € 2,678,409
Uit te keren winst € 26,000 € 38,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 5,269,112 € 5,269,112
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,269,112 € 5,269,112
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,834,734 € 1,542,704
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 642,400 € 648,600
Voorraden € 642,400 € 648,600
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 73,235 € 892,005
Handelsvorderingen € 73,235 € 47,005
Overige vorderingen € 845,000
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 49,099 € 2,099
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,103,846 € 6,811,815
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,686,559 € 5,612,578
Inbreng € 1,862,000 € 1,862,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,862,000 € 1,862,000
Geplaatst kapitaal € 1,862,000 € 1,862,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,146,150 € 1,072,169
Onbeschikbare reserves € 29,086 € 25,387
Wettelijke reserve € 29,086 € 25,387
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,117,064 € 1,046,782
Overgedragen winst (verlies) € 2,678,409 € 2,678,409
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,417,287 € 1,199,237
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,417,287 € 1,199,237
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 13,803 € 12,108
Leveranciers € 13,803 € 12,108
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 35,039 € 23,292
Belastingen € 35,039 € 23,292
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 1,368,445 € 1,163,837
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,103,846 € 6,811,815

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot