🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

TRICHTERHEIDE

0430.090.377

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 13-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 211,009 € 306,200
Brutomarge
Omzet € 211,000 € 306,200
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 9
Bedrijfskosten € 113,145 € 105,221
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 107,994 € 104,237
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,151 € 985
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 97,864 € 200,979
Financiële opbrengsten € 139,351 € 86,746
Recurrente financiële opbrengsten € 139,351 € 86,746
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 82,888 € 86,746
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 159,135 € 98,041
Recurrente financiële kosten € 159,135 € 98,041
Kosten van schulden € 159,135
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 98,041
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 78,080 € 189,684
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 17,421 € 49,680
Belastingen € 17,421 € 49,680
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 60,659 € 140,003
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 60,659 € 140,003
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 60,659 € 140,003
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,678,409 € 2,678,409
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,736,035 € 2,678,409
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 5,282,988 € 5,269,112
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 13,876
Terreinen en gebouwen € 13,876
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 5,269,112 € 5,269,112
Verbonden ondernemingen € 5,269,112 € 5,269,112
Deelnemingen € 5,269,112 € 5,269,112
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,131,211 € 3,149,977
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 86,518 € 2,083
Handelsvorderingen € 86,518 € 2,083
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 2,312,000 € 2,500,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 2,312,000 € 2,500,000
Liquide middelen € 90,293 € 5,494
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 8,414,199 € 8,419,088
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,887,221 € 5,826,562
Inbreng € 1,862,000 € 1,862,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,862,000 € 1,862,000
Geplaatst kapitaal € 1,862,000 € 1,862,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,289,186 € 1,286,153
Onbeschikbare reserves € 46,119 € 43,086
Wettelijke reserve € 46,119 € 43,086
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,243,067 € 1,243,067
Overgedragen winst (verlies) € 2,736,035 € 2,678,409
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,526,978 € 2,592,526
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,526,978 € 2,592,526
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 13,986 € 7,030
Leveranciers € 13,986 € 7,030
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 51,125 € 50,807
Belastingen € 51,125 € 50,807
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,461,867 € 2,534,689
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 8,414,199 € 8,419,088

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot