🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

The American European Community Association (Belgium)

0429.829.170

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 23-07-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 155,082 € 187,097
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 179,929 € 187,363
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,874 € 3,233
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -27,721 € -3,499
Financiële opbrengsten € 70,093 € 13,092
Recurrente financiële opbrengsten € 70,093 € 11,877
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 1,215
Financiële kosten € 3,209 € 13,787
Recurrente financiële kosten € 3,209 € 13,787
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 39,163 € -4,194
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 39,163 € -4,194
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 39,163 € -4,194
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 39,163 € -4,194
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 791,993 € 796,187
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 831,156 € 791,993
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 18,855 € 21,729
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,705 € 5,579
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 16,150 € 16,150
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,228,937 € 1,169,186
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 249,764 € 341,332
Handelsvorderingen € 249,764 € 341,332
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 709,955 € 651,199
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 262,990 € 176,655
Overlopende rekeningen € 6,228
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,247,792 € 1,190,915
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 831,156 € 791,993
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 831,156 € 791,993
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 416,636 € 398,922
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 71,136 € 59,015
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 16,098 € 2,732
Leveranciers € 16,098 € 2,732
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 55,039 € 56,283
Belastingen € 33,535 € 29,057
Bezoldigingen en sociale lasten € 21,504 € 27,226
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 345,500 € 339,907
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,247,792 € 1,190,915

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot