🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

The American European Community Association (Belgium)

0429.829.170

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 23-07-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 172,185 € 155,082
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 205,995 € 179,929
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,705 € 2,874
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -36,515 € -27,721
Financiële opbrengsten € 10,926 € 70,093
Recurrente financiële opbrengsten € 10,926 € 70,093
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 112,117 € 3,209
Recurrente financiële kosten € 112,117 € 3,209
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -137,706 € 39,163
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -137,706 € 39,163
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -137,706 € 39,163
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -137,706 € 39,163
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 831,156 € 791,993
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 693,449 € 831,156
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 16,150 € 18,855
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,705
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 16,150 € 16,150
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,125,501 € 1,228,937
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 375,405 € 249,764
Handelsvorderingen € 375,405 € 249,764
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 687,663 € 709,955
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 62,026 € 262,990
Overlopende rekeningen € 407 € 6,228
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,141,651 € 1,247,792
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 693,449 € 831,156
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 693,449 € 831,156
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 448,202 € 416,636
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 118,102 € 71,136
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 51,357 € 16,098
Leveranciers € 51,357 € 16,098
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 66,745 € 55,039
Belastingen € 43,889 € 33,535
Bezoldigingen en sociale lasten € 22,856 € 21,504
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 330,100 € 345,500
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,141,651 € 1,247,792

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot