🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Tony Boeckaert

0425.394.884

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 306,881 € 224,049
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 99,006 € 26,074
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 83,883 € 88,027
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 829 € 743
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 123,164 € 109,204
Financiële opbrengsten € 444
Recurrente financiële opbrengsten € 444
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,529 € 1,799
Recurrente financiële kosten € 1,529 € 1,799
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 122,080 € 107,406
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 34,887 € 32,305
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 87,193 € 75,100
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 87,193 € 75,100
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 87,193 € 75,100
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 87,193 € 59,533
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 269,154 € 328,280
Immateriële vaste activa € 179,482 € 214,275
Materiële vaste activa € 88,438 € 112,771
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 86,781 € 107,561
Meubilair en rollend materieel € 3,000
Overige materiële vaste activa € 1,658 € 2,210
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,234 € 1,234
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 318,577 € 197,285
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 5,246 € 3,952
Voorraden € 5,246 € 3,952
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 79,343 € 94,972
Handelsvorderingen € 79,230 € 94,972
Overige vorderingen € 113
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 233,989 € 98,361
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 587,732 € 525,565
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 178,441 € 91,248
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 159,849 € 72,656
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 157,990 € 70,796
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 409,291 € 434,318
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 409,291 € 434,318
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 22,179 € 42,344
Leveranciers € 22,179 € 42,344
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 8,896 € 19,899
Belastingen € 8,813 € 13,513
Bezoldigingen en sociale lasten € 84 € 6,387
Overige schulden € 378,216 € 372,074
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 587,732 € 525,565

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot