🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Tony Boeckaert

0425.394.884

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 374,584 € 306,881
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 119,124 € 99,006
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 79,464 € 83,883
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 980 € 829
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 175,015 € 123,164
Financiële opbrengsten € 8 € 444
Recurrente financiële opbrengsten € 8 € 444
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 692 € 1,529
Recurrente financiële kosten € 692 € 1,529
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 174,331 € 122,080
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 123,028 € 87,193
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 123,028 € 87,193
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 123,028 € 87,193
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 254,463 € 269,154
Immateriële vaste activa € 143,410 € 179,482
Materiële vaste activa € 109,819 € 88,438
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 51,282 € 86,781
Meubilair en rollend materieel € 57,432
Overige materiële vaste activa € 1,105 € 1,658
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,234 € 1,234
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 319,564 € 318,577
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 20,296 € 5,246
Voorraden € 20,296 € 5,246
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 140,055 € 79,343
Handelsvorderingen € 140,055 € 79,230
Overige vorderingen € 113
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 155,987 € 233,989
Overlopende rekeningen € 3,226
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 574,027 € 587,732
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 301,469 € 178,441
Inbreng € 18,600 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 282,869 € 159,849
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 281,009 € 157,990
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 272,558 € 409,291
Schulden op meer dan één jaar € 35,701
Financiële schulden € 35,701
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 236,857 € 409,291
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 83,176 € 22,179
Leveranciers € 83,176 € 22,179
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,055 € 8,896
Belastingen € 6,999 € 8,813
Bezoldigingen en sociale lasten € 56 € 84
Overige schulden € 134,355 € 378,216
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 574,027 € 587,732

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot