🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Tony Boeckaert

0425.394.884

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 26-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 396,463 € 374,584
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 141,219 € 119,124
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 69,725 € 79,464
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 913 € 980
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 184,606 € 175,015
Financiële opbrengsten € 11 € 8
Recurrente financiële opbrengsten € 11 € 8
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 785 € 692
Recurrente financiële kosten € 785 € 692
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 183,832 € 174,331
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 128,614 € 123,028
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 128,614 € 123,028
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 128,614 € 123,028
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 186,588 € 254,463
Immateriële vaste activa € 107,338 € 143,410
Materiële vaste activa € 78,015 € 109,819
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 32,026 € 51,282
Meubilair en rollend materieel € 45,437 € 57,432
Overige materiële vaste activa € 553 € 1,105
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,234 € 1,234
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 481,400 € 319,564
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 21,398 € 20,296
Voorraden € 21,398 € 20,296
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 156,269 € 140,055
Handelsvorderingen € 156,262 € 140,055
Overige vorderingen € 7
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 295,948 € 155,987
Overlopende rekeningen € 7,785 € 3,226
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 667,988 € 574,027
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 430,083 € 301,469
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 411,483 € 282,869
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 409,623 € 281,009
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 237,905 € 272,558
Schulden op meer dan één jaar € 23,260 € 35,701
Financiële schulden € 23,260 € 35,701
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 214,645 € 236,857
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 48,208 € 83,176
Leveranciers € 48,208 € 83,176
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 17,583 € 7,055
Belastingen € 17,533 € 6,999
Bezoldigingen en sociale lasten € 51 € 56
Overige schulden € 136,413 € 134,355
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 667,988 € 574,027

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot