🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Topglass

0429.872.326

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 509,937 € 455,002
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 284,405 € 326,399
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 67,730 € 79,006
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -5,965
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 13,503 € 12,659
Niet-recurrente bedrijfskosten € 2,485 € 2,093
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 141,814 € 40,810
Financiële opbrengsten € 15,427 € 16,340
Recurrente financiële opbrengsten € 15,427 € 16,340
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,958 € 14,221
Recurrente financiële kosten € 10,958 € 14,221
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 146,282 € 42,928
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 46,207 € 19,995
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 100,075 € 22,934
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 100,075 € 22,934
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 100,075 € 22,934
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 185,013 € 84,938
Uit te keren winst € 100,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 139,713 € 175,697
Immateriële vaste activa € 18,769 € 37,537
Materiële vaste activa € 120,945 € 138,160
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 30,766 € 39,007
Meubilair en rollend materieel € 90,179 € 99,153
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 679,421 € 569,061
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 226,076 € 97,299
Voorraden € 102,399 € 97,299
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 123,677
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 293,474 € 332,024
Handelsvorderingen € 139,707 € 165,135
Overige vorderingen € 153,767 € 166,890
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 147,217 € 129,548
Overlopende rekeningen € 12,655 € 10,189
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 819,135 € 744,758
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 403,477 € 403,402
Inbreng € 74,400 € 74,400
Onbeschikbaar
Kapitaal € 74,400 € 74,400
Geplaatst kapitaal € 74,400 € 74,400
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 144,064 € 244,064
Onbeschikbare reserves € 7,440 € 7,440
Wettelijke reserve € 7,440 € 7,440
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 17,514 € 17,514
Beschikbare reserves € 119,110 € 219,110
Overgedragen winst (verlies) € 185,013 € 84,938
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 415,657 € 341,356
Schulden op meer dan één jaar € 39,667 € 72,727
Financiële schulden € 39,667 € 72,727
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 375,990 € 268,630
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 228,645 € 158,536
Leveranciers € 228,645 € 158,536
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 42,465 € 7,611
Belastingen € 9,195 € 975
Bezoldigingen en sociale lasten € 33,270 € 6,636
Overige schulden € 61,507 € 63,867
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 819,135 € 744,758

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot