🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Topglass

0429.872.326

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 626,923 € 509,937
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 312,546 € 284,405
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 64,718 € 67,730
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,770 € 13,503
Niet-recurrente bedrijfskosten € 751 € 2,485
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 236,139 € 141,814
Financiële opbrengsten € 11,129 € 15,427
Recurrente financiële opbrengsten € 11,129 € 15,427
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,927 € 10,958
Recurrente financiële kosten € 6,927 € 10,958
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 240,342 € 146,282
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 164,584 € 100,075
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 182,034 € 100,075
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 182,034 € 100,075
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 185,013 € 84,938
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 367,048 € 185,013
Uit te keren winst € 100,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 76,840 € 139,713
Immateriële vaste activa € 18,769
Materiële vaste activa € 76,840 € 120,945
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 22,535 € 30,766
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 877,789 € 679,421
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 560,474 € 293,474
Handelsvorderingen € 330,340 € 139,707
Overige vorderingen € 230,135 € 153,767
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 148,806 € 147,217
Overlopende rekeningen € 17,376 € 12,655
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 954,629 € 819,135
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 568,061 € 403,477
Inbreng € 74,400 € 74,400
Onbeschikbaar
Kapitaal € 74,400 € 74,400
Geplaatst kapitaal € 74,400 € 74,400
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 126,614 € 144,064
Onbeschikbare reserves € 7,440 € 7,440
Wettelijke reserve € 7,440 € 7,440
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 119,110 € 119,110
Overgedragen winst (verlies) € 367,048 € 185,013
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 386,567 € 415,657
Schulden op meer dan één jaar € 7,632 € 39,667
Financiële schulden € 7,632 € 39,667
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 378,935 € 375,990
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 214,435 € 228,645
Leveranciers € 214,435 € 228,645
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 72,990 € 42,465
Belastingen € 38,660 € 9,195
Bezoldigingen en sociale lasten € 34,331 € 33,270
Overige schulden € 59,475 € 61,507
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 954,629 € 819,135

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot