🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Topglass

0429.872.326

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 744,318 € 626,923
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 372,060 € 312,546
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 46,459 € 64,718
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,638 € 12,770
Niet-recurrente bedrijfskosten € 20,578 € 751
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 293,584 € 236,139
Financiële opbrengsten € 13,975 € 11,129
Recurrente financiële opbrengsten € 13,975 € 11,129
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 5,615 € 6,927
Recurrente financiële kosten € 5,615 € 6,927
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 301,944 € 240,342
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 214,637 € 164,584
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 214,637 € 182,034
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 214,637 € 182,034
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 367,048 € 185,013
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 581,685 € 367,048
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 70,010 € 76,840
Immateriële vaste activa € 32,129 -
Materiële vaste activa € 37,881 € 76,840
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 19,156 € 22,535
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 935,525 € 877,789
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 375,895 € 560,474
Handelsvorderingen € 308,975 € 330,340
Overige vorderingen € 66,920 € 230,135
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 323,874 € 148,806
Overlopende rekeningen € 10,497 € 17,376
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,005,536 € 954,629
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 782,699 € 568,061
Inbreng € 74,400 € 74,400
Onbeschikbaar
Kapitaal € 74,400 € 74,400
Geplaatst kapitaal € 74,400 € 74,400
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 126,614 € 126,614
Onbeschikbare reserves € 7,440 € 7,440
Wettelijke reserve € 7,440 € 7,440
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 119,110 € 119,110
Overgedragen winst (verlies) € 581,685 € 367,048
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 222,837 € 386,567
Schulden op meer dan één jaar - € 7,632
Financiële schulden - € 7,632
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 222,837 € 378,935
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 154,674 € 214,435
Leveranciers € 154,674 € 214,435
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 60,412 € 72,990
Belastingen € 46,747 € 38,660
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,664 € 34,331
Overige schulden € 119 € 59,475
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,005,536 € 954,629

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot