Transports Denis et Cie

0402.539.805

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,458,773 € 2,708,226
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,951,685 € 1,871,345
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 474,150 € 399,832
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,879 € 24,544
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,059 € 412,506
Financiële opbrengsten € 2,166
Recurrente financiële opbrengsten € 2,166
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,439 € 5,388
Recurrente financiële kosten € 4,439 € 5,388
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,619 € 409,284
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 7,585 € 353,439
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -20,415 € 332,439
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -20,415 € 332,439
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 389,536 € 137,098
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 359,121 € 389,536
Uit te keren winst € 10,000 € 30,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 890,281 € 1,348,099
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 888,021 € 1,345,839
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 888,021 € 1,345,839
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,260 € 2,260
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,901,843 € 2,159,237
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 61,640 € 37,226
Voorraden € 61,640 € 37,226
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,028,702 € 942,113
Handelsvorderingen € 988,702 € 904,906
Overige vorderingen € 40,000 € 37,207
Geldbeleggingen € 400,000 € 1,000,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 392,165 € 179,898
Overlopende rekeningen € 19,336
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,792,125 € 3,507,336
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,119,379 € 2,121,794
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,698,258 € 1,670,258
Onbeschikbare reserves € 6,448 € 6,448
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,050,000 € 1,050,000
Overgedragen winst (verlies) € 359,121 € 389,536
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 20,000 € 20,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 20,000 € 20,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 20,000 € 20,000
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 652,746 € 1,365,542
Schulden op meer dan één jaar € 27,307 € 146,528
Financiële schulden € 27,307 € 146,528
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 617,638 € 1,211,112
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 164,352 € 666,477
Leveranciers € 164,352 € 666,477
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 324,066 € 279,347
Belastingen € 49,484 € 62,513
Bezoldigingen en sociale lasten € 274,582 € 216,834
Overige schulden € 10,000 € 31,200
Overlopende rekeningen € 7,800 € 7,902
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,792,125 € 3,507,336

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot