Transports Denis et Cie

0402.539.805

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,748,273 € 2,458,773
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,192,612 € 1,951,685
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 492,875 € 474,150
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 34,028 € 23,879
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 28,759 € 9,059
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,798 € 4,439
Recurrente financiële kosten € 1,798 € 4,439
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 26,961 € 4,619
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 26,961 € 7,585
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,961 € -20,415
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,961 € -20,415
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 359,121 € 389,536
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 374,082 € 359,121
Uit te keren winst € 10,000 € 10,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 821,807 € 890,281
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 819,547 € 888,021
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 819,547 € 888,021
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,260 € 2,260
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,798,601 € 1,901,843
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 40,698 € 61,640
Voorraden € 40,698 € 61,640
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,142,179 € 1,028,702
Handelsvorderingen € 1,142,179 € 988,702
Overige vorderingen € 40,000
Geldbeleggingen € 300,000 € 400,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 272,821 € 392,165
Overlopende rekeningen € 42,903 € 19,336
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,620,407 € 2,792,125
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,136,340 € 2,119,379
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,700,258 € 1,698,258
Onbeschikbare reserves € 6,448 € 6,448
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,050,000 € 1,050,000
Overgedragen winst (verlies) € 374,082 € 359,121
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 20,000 € 20,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 20,000 € 20,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 20,000 € 20,000
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 464,067 € 652,746
Schulden op meer dan één jaar € 27,307
Financiële schulden € 27,307
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 456,173 € 617,638
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 91,442 € 164,352
Leveranciers € 91,442 € 164,352
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 327,424 € 324,066
Belastingen € 54,060 € 49,484
Bezoldigingen en sociale lasten € 273,364 € 274,582
Overige schulden € 10,000 € 10,000
Overlopende rekeningen € 7,894 € 7,800
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,620,407 € 2,792,125

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot