🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

UNIC AALST

0424.114.088

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 03-06-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 212,249 € 254,359
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 150,285 € 163,470
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 57,450 € 56,112
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,468 € 11,821
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -5,954 € 22,957
Financiële opbrengsten € 6,640 € 520
Recurrente financiële opbrengsten € 6,640 € 520
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 13,358 € 11,670
Recurrente financiële kosten € 13,358 € 11,670
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -12,672 € 11,807
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -13,060 € 11,429
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -13,060 € 11,429
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -13,060 € 11,429
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -85,070 € -85,070
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -98,129 € -85,070
Uit te keren winst - € 11,429
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 234,247 € 244,198
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 234,247 € 244,198
Terreinen en gebouwen € 50,505 € 56,495
Installaties, machines en uitrusting € 92,577 € 117,586
Meubilair en rollend materieel € 59,067 € 27,319
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 244,341 € 271,038
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 146,530 € 145,875
Voorraden € 146,530 € 145,875
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 78,123 € 94,157
Handelsvorderingen € 18,114 € 17,007
Overige vorderingen € 60,009 € 77,150
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,914 € 23,604
Overlopende rekeningen € 6,773 € 7,403
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 478,588 € 515,236
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 73,295 € 86,354
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 109,424 € 109,424
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 103,224 € 103,224
Overgedragen winst (verlies) € -98,129 € -85,070
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 405,293 € 428,882
Schulden op meer dan één jaar € 100,156 € 118,306
Financiële schulden € 100,156 € 118,306
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 305,137 € 299,116
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 173,655 € 191,890
Leveranciers € 173,655 € 191,890
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 24,940 € 31,418
Belastingen € 509 € 1,347
Bezoldigingen en sociale lasten € 24,430 € 30,071
Overige schulden € 75,023 € 25,855
Overlopende rekeningen - € 11,459
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 478,588 € 515,236

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot