🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

UNIC AALST

0424.114.088

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 03-06-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 228,977 € 212,249
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 162,428 € 150,285
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 52,262 € 57,450
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,163 € 10,468
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,123 € -5,954
Financiële opbrengsten € 10,781 € 6,640
Recurrente financiële opbrengsten € 10,781 € 6,640
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 15,527 € 13,358
Recurrente financiële kosten € 15,527 € 13,358
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -623 € -12,672
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -1,012 € -13,060
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,012 € -13,060
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,012 € -13,060
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -98,129 € -85,070
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -99,141 € -98,129
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 185,743 € 234,247
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 184,243 € 234,247
Terreinen en gebouwen € 42,751 € 50,505
Installaties, machines en uitrusting € 95,761 € 92,577
Meubilair en rollend materieel € 45,730 € 59,067
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,500 -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 258,107 € 244,341
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 157,441 € 146,530
Voorraden € 157,441 € 146,530
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 71,723 € 78,123
Handelsvorderingen € 6,738 € 18,114
Overige vorderingen € 64,984 € 60,009
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 18,209 € 12,914
Overlopende rekeningen € 10,734 € 6,773
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 443,850 € 478,588
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 72,283 € 73,295
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 109,424 € 109,424
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 103,224 € 103,224
Overgedragen winst (verlies) € -99,141 € -98,129
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 371,567 € 405,293
Schulden op meer dan één jaar € 65,611 € 100,156
Financiële schulden € 65,611 € 100,156
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 302,875 € 305,137
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 173,014 € 173,655
Leveranciers € 173,014 € 173,655
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 35,046 € 24,940
Belastingen € 5,604 € 509
Bezoldigingen en sociale lasten € 29,442 € 24,430
Overige schulden € 75,270 € 75,023
Overlopende rekeningen € 3,081 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 443,850 € 478,588

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot