VANROBAEYS

0402.767.952

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-02-1961
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 50,379,165 € 39,093,200
Brutomarge
Omzet € 50,271,200 € 38,996,736
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 99,499 € 94,248
Bedrijfskosten € 44,224,220 € 35,445,359
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 36,576,382 € 28,672,976
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 3,351,546 € 2,894,596
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 3,833,088 € 3,564,301
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 360,612 € 360,686
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 50,217 € 1,768
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -125,055
Andere bedrijfskosten € 52,375 € 55,687
Niet-recurrente bedrijfskosten € 20,401
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 6,154,945 € 3,647,841
Financiële opbrengsten € 976,481 € 719,493
Recurrente financiële opbrengsten € 976,481 € 719,493
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 967,481 € 716,992
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 760,958 € 628,153
Recurrente financiële kosten € 760,958 € 628,153
Kosten van schulden € 7,797 € 4,507
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 753,162 € 623,645
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 6,370,467 € 3,739,181
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,622,482 € 964,377
Belastingen € 1,622,482 € 964,377
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,747,986 € 2,774,804
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,747,986 € 2,774,804
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,747,986 € 2,774,804
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 2,500,000 € 2,774,804
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 5,355,033 € 5,377,131
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,153,071 € 1,175,169
Terreinen en gebouwen € 135,923 € 110,511
Installaties, machines en uitrusting € 332,764 € 416,077
Meubilair en rollend materieel € 684,384 € 648,581
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,201,962 € 4,201,962
Verbonden ondernemingen € 4,200,000 € 4,200,000
Deelnemingen € 4,200,000 € 4,200,000
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 1,962 € 1,962
Aandelen en deelbewijzen € 1,962 € 1,962
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 14,728,996 € 11,646,831
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 7,288,826 € 4,952,447
Voorraden € 7,288,826 € 4,952,447
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,314,641 € 4,809,330
Handelsvorderingen € 6,161,544 € 4,804,930
Overige vorderingen € 153,097 € 4,400
Geldbeleggingen € 5,413
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 5,413
Liquide middelen € 192,853 € 965,149
Overlopende rekeningen € 32,540 € 14,358
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 20,084,029 € 17,023,962
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 14,838,410 € 12,590,424
Inbreng € 916,184 € 916,184
Onbeschikbaar
Kapitaal € 916,184 € 916,184
Geplaatst kapitaal € 916,184 € 916,184
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 13,922,226 € 11,674,240
Onbeschikbare reserves € 92,981 € 92,981
Wettelijke reserve € 91,618 € 91,618
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 13,702,506 € 11,454,521
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,245,619 € 4,433,538
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 5,244,188 € 4,429,746
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 755,280 € 801,730
Leveranciers € 755,280 € 801,730
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 988,908 € 853,212
Belastingen € 292,181 € 223,428
Bezoldigingen en sociale lasten € 696,728 € 629,784
Overige schulden € 3,500,000 € 2,774,804
Overlopende rekeningen € 1,431 € 3,792
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 20,084,029 € 17,023,962

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot