🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERLORENKOST

0430.051.280

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 161,387
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 121,488
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,810
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 16,089
Financiële opbrengsten € 1,466
Recurrente financiële opbrengsten € 1,466
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,983
Recurrente financiële kosten € 1,983
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 15,573
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 18,460
Belastingen op het resultaat € 18,526
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 15,506
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 57,375
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 72,881
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 72,881
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,484,446
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,462,587
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,098,169
Terreinen en gebouwen € 2,050,584
Installaties, machines en uitrusting € 47,585
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 364,418
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 698,487
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 66,380
Handelsvorderingen € 23,087
Overige vorderingen € 43,293
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 628,897
Overlopende rekeningen € 3,211
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,161,074
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,654,673
Inbreng € 141,931
Onbeschikbaar
Kapitaal € 124,000
Geplaatst kapitaal € 124,000
Buiten kapitaal € 17,931
Uitgiftepremies € 17,931
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,028,296
Onbeschikbare reserves € 12,400
Wettelijke reserve € 12,400
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,015,896
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,484,446
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 326,774
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 326,774
SCHULDEN € 179,627
Schulden op meer dan één jaar € 116,666
Financiële schulden € 116,666
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 59,922
Financiële schulden € 33,333
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 18,877
Leveranciers € 18,877
Vooruitbetalingen op bestellingen € 2,580
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,926
Belastingen € 3,926
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 1,205
Overlopende rekeningen € 3,039
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,161,074

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot