🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERLORENKOST

0430.051.280

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 139,497 € 123,321
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 137,760 € 109,334
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 7,251 -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 14,880 € 13,147
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -20,393 € 839
Financiële opbrengsten € 2,471 € 1,251
Recurrente financiële opbrengsten € 2,471 € 1,251
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,305 € 1,475
Recurrente financiële kosten € 2,305 € 1,475
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -20,228 € 615
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -17,126 € 2,624
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 43,442 € 56,618
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 43,442 € 56,618
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,541,064 € 1,484,446
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,541,064 € 1,541,064
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,155,642 € 2,243,621
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,791,224 € 1,879,203
Terreinen en gebouwen € 1,765,770 € 1,842,036
Installaties, machines en uitrusting € 25,454 € 37,167
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 364,418 € 364,418
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 882,644 € 879,719
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 137,827 € 127,175
Handelsvorderingen € 50,550 € 47,175
Overige vorderingen € 87,277 € 80,000
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 740,513 € 748,924
Overlopende rekeningen € 4,305 € 3,621
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,038,286 € 3,123,340
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,640,171 € 2,657,297
Inbreng € 141,931 € 141,931
Onbeschikbaar
Kapitaal € 124,000 € 124,000
Geplaatst kapitaal € 124,000 € 124,000
Buiten kapitaal € 17,931 € 17,931
Uitgiftepremies € 17,931 € 17,931
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 957,176 € 974,302
Onbeschikbare reserves € 12,400 € 12,400
Wettelijke reserve € 12,400 € 12,400
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 43,442 -
Overgedragen winst (verlies) € 1,541,064 € 1,541,064
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 290,078 € 309,440
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 108,037 € 156,604
Schulden op meer dan één jaar € 41,666 € 83,333
Financiële schulden € 41,666 € 83,333
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 63,360 € 70,398
Financiële schulden € 33,333 € 33,333
Kredietinstellingen € 33,333 € 33,333
Overige leningen
Handelsschulden € 9,781 € 12,559
Leveranciers € 9,781 € 12,559
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,860 € 15,326
Belastingen € 7,860 € 15,326
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 12,385 € 9,180
Overlopende rekeningen € 3,011 € 2,872
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,038,286 € 3,123,340

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot