🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERTUMNE

0429.917.460

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 25-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 466 € -12,771
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7 € 96
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 958 € 1,055
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -498 € -13,922
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 183 € 214
Recurrente financiële kosten € 183 € 214
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -682 € -14,135
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 172 € 178
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -853 € -14,314
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -853 € -14,314
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -853 € -14,314
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -18,332 € -17,478
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,025
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,025
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,025
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 9,687 € 15,970
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,468 € 8,577
Handelsvorderingen € 3,945
Overige vorderingen € 4,468 € 4,632
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,863 € 4,063
Overlopende rekeningen € 356 € 330
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 10,712 € 15,970
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,119 € 2,973
Inbreng € 6,197 € 6,197
Onbeschikbaar
Kapitaal € 6,197
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal € 6,197
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 14,254 € 14,254
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Overgedragen winst (verlies) € -18,332 € -17,478
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 8,593 € 12,998
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 8,053 € 12,460
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,514 € 419
Leveranciers € 1,514 € 419
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,539 € 12,041
Overlopende rekeningen € 540 € 538
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 10,712 € 15,970

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot