🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERVAECKE-NOLLET

0426.510.780

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 30-11-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,671,681
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,042,693
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 39,035
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 18,383
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 13,112
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 558,457
Financiële opbrengsten € 50,490
Recurrente financiële opbrengsten € 50,490
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,973
Recurrente financiële kosten € 7,973
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 600,975
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 122,509
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 478,466
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 478,466
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 478,466
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 378,466
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 100,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 390,566
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 374,368
Terreinen en gebouwen € 334,568
Installaties, machines en uitrusting € 6,770
Meubilair en rollend materieel € 33,030
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 16,197
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,708,114
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,071,378
Voorraden € 1,071,378
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 291,781
Handelsvorderingen € 289,781
Overige vorderingen € 2,000
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,334,694
Overlopende rekeningen € 10,260
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,098,680
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,527,587
Inbreng € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,500
Geplaatst kapitaal € 62,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,465,087
Onbeschikbare reserves € 6,250
Wettelijke reserve € 6,250
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,789
Beschikbare reserves € 2,457,048
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 571,092
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 568,950
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 221,763
Leveranciers € 221,763
Vooruitbetalingen op bestellingen € 205
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 237,621
Belastingen € 63,434
Bezoldigingen en sociale lasten € 174,187
Overige schulden € 109,360
Overlopende rekeningen € 2,143
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,098,680

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot